การถ่ายทอดวิทยาการเมล็ดพันธุ์

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

ภารกิจหน้าที่ :

                1. ถ่ายทอดความรู้และวิทยาการ การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี แก่เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจผ่านการประชุม / สัมมนา / อบรม / ดูงาน / ฝึกงาน / นิทรรศการ / เอกสารคำแนะนำ และศูนย์บริการชาวนาเคลื่อนที่

                2. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข่าวสารวิชาการด้านเมล็ดพันธุ์ดี รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ฯ ให้แก่หน่วยงาน เกษตรกรและประชาชนทั่วไปทราบอย่างแพร่หลายและทั่วถึง โดยผ่านสื่อสารมวลชนในท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงช่องทางอื่นๆที่เหมาะสม

                3. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและเผยแพร่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งปฏิบัติงานด้านสารสนเทศตามที่กรมการข้าวมอบหมาย

                4. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ชาวนา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ในนาม “ศูนย์บริการชาวนา”

                5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานและกรมการข้าว