ศูนย์บริการชาวนา

ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

ศูนย์บริการชาวนา(Rice Farmer Service Center) เป็นโครงการของกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งกรมการข้าว เริ่มก่อตั้งใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ. 2548

เหตุผลและความจำเป็น

ด้วยกรมการข้าวเป็นหน่วยงานใหม่ ที่มีหน่วยงานในภูมิภาคไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด แต่มีความรับผิดชอบที่ต้องดูแลการผลิตข้าวและชาวนาทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นจังมีความจำเป็นต้องเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่ชาวนา โดยจัดตั้งศูนย์บริการชาวนาใน ศูนย์วิจัยข้าว 27 แห่ง และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 23 แห่ง รวม 50 แห่ง พร้อมหน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

วัตถุประสงค์

                1. เพื่อให้บริการตรวจสอบวินิจฉัยและแก้ไขปัญหาของชาวนาได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ และเพิ่มโอกาสให้ชาวนาเข้าถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น

                2. เพื่อบริการข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวสู่ชาวนาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

                3. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือชาวนาในทุกด้าน

บทบาทภารกิจ

                1. คลินิกข้าว เพื่อให้บริการตรวจสอบ วิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา ด้านดิน น้ำ ปุ๋ย ศัตรูข้าว และเมล็ดพันธุ์ ตลอดจนประสานงานหน่วยงานที่มีความชำนาญเฉพาะด้านในการตรวจวินิจฉัย

                2. ห้องสมุดชาวนา เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูล สถานการณ์การผลิต การตลาด ราคา และข้อมูลทางวิชาการด้านข้าวทั้งระบบ ตลอดจนการเตือนภัยข้าวแก่ชาวนา

                3. ศูนย์เรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่ชาวนา โดยเฉพาะการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดูงาน และแปลงเรียนรู้

                4. ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือชาวนา

                - ในกรณีชาวนาเดือดร้อนหรือมีปัญหาเร่งด่วน เพื่อรักษาผลประโยชน์และความเป็นธรรมให้ชาวนา

                - ในด้านการใช้พื้นที่ดินและน้ำ ด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ทางการเกษตร และปัจจัยการผลิต

                - การจดทะเบียน คำขอใบอนุญาต การรับรองที่เกี่ยวกับชาวนา

                - การขอรับรองระบบการผลิต (GAP) Q Seed และ Q Grain

                5. หน่วยบริการเคลื่อนที่

                - ให้บริการคลินิกด้านข้าว วิชาการ ข้อมูลข่าวสาร แก่ชาวนาในพื้นที่ที่ห่างไกลจากศูนย์บริการชาวนา

                - ให้คำปรึกษา ข้อแนะนำ แก่ไขปัญหาและการเตือนภัยแก่ชาวนา

                - รับทราบปัญหา ข้อขัดข้องและความต้องการช่วยเหลือของชาวนา

                6. ศูนย์บริการเครือข่ายชาวนา จัดตั้งในศูนย์ข้าวชุมชนที่มีศักยภาพ จำนวน 76 แห่ง ในทุกจังหวัด เป็นอันดับแรกเพื่อช่วยกระจายการให้บริการให้ครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น