ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์

ร้าน เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด โทร
ร้าน โสภณพืชผล 37 - นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 08-1393-1621
ร้าน ธนากรการเกษตร 114 2 เขาดินเหนือ บ้านกรวด บุรีรัมย์ 08-7921-1912
ร้าน จำเริญผลการเกษตร 3/7 6 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 08-5611-6449
ร้าน โชครุ่งเรือง 629 9 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 0-4469-1317
บจก.สหพัฒนาข้าวพูนผล 444/1 19 นิคม สตึก บุรีรัมย์ 0-4468-1222
หจก. กิจกลเฮง 206 3 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ 0-4418-2048
ร้าน ชนาพรพาณิชย์ 3/4 9 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 0-4467-0888
สก.การเกษตรประโคนชัย จก. 245 1 โคกม้า ประโคนชัย บุรีรัมย์ 0-4467-1275
ร้าน พมหมประสิทธิ์ 299 13 นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 0-4468-6018
ร้าน ยิ่งเจริญทรัพย์ 228 3 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08-4642-5402
สก.การเกษตรพุทไธสง จก. 83 5 พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 0-4468-9074
สก.การเกษตรเมืองบุรีรัมย์ จก. 50 10 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 0-4461-2847
ร้าน อึ้งเอี๊ยะเซ้ง 435/1-2 9 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 0-4469-1018
สก.พัฒนาประชากรและชุมชนลำไทรโยง จก. 50 7 ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 0-4465-7148
ร้าน บุญธรรมการเกษตร 75 5 นิคม สตึก บุรีรัมย์ 08-6048-6202
สกต.เพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.บุรีรัมย์ 127 10 อิสาณ เมือง บุรีรัมย์ 0-4469-0255
สก.การเกษตรนางรอง จก. 551 - นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 0-4463-1186
หจก.เอ็นเอ็มที 1999 138 1 ทุ่งกระตาดพัฒนา หนองกี่ บุรีรัมย์ 0-4464-1123
ร้าน วันรัฐการเกษตร 318 9 ทะเมนชัย ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 08-5636-1875
สก.การเกษตรละหานทราย จก. 240/5 2 ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 0-4464-9189
บ.โรงสีกิ่งแก้วพาณิชย์ จก. 189 5 ทุ่งกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย์ 0-4464-1349
ร้าน ส.พืชผล 265 7 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 0-4467-1130
ร้าน คลินิกเพื่อนการเกษตร 781/6 - นางรอง นางรอง บุรีรัมย์ 08-0469-4889
สก.การเกษตรกระสัง จก. 107 21 กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 0-4469-1287
ร้านโฮมเกษตรบุรีรัมย์ 188/90 - ในเมือง เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08-1669-8323
สก.การเกษตรคูเมือง จก. 11 10 คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 0-4469-9084
สก.การเกษตรสตึก จก. 446 19 นิคม สตึก บุรีรัมย์ 0-4468-1074
หจก. พรพระธาตุ 160 13 ก้ามปู พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 08-6238-3988
ร้าน กันเองการเกษตร 17 1 น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร 08-7477-8318
สก.การเกษตรห้วยท้บทัน จก. 200 1 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 0-4569-9035
ร้าน รวมโชค 300 10 ห้วยติ๊กชู ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 08-8469-7216
ร้าน ส.ผดุงพาณิชย์ 271 8 บึงบูรพ์ พึงบูรพ์ ศรีสะเกษ 08-1265-1347
หจก. รวมชัยขุขันธ์ 88 21 โสน ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 08-1999-9522
ร้าน ป.พาณิชย์ 35 7 ศรีตระกูล ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 08-2368-7802
ร้าน ตุ๋ยการเกษตร 415 3 ห้วยเหนือ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 08-6892-1065
ร้าน คณะบุคคลชุมชนบ้านแทรง 162 1 ห้วยสำราญ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 08-4497-2343
ร้าน บ้านเห็ดเกษตรภัณฑ์ 430 1 วัฒนานคร วัฒนานคร สระแก้ว 08-6908-0306
สก.การเกษตรปราสาท จก. 92 7 กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 0-4455-1326
ร้าน ก. การเกษตร 189 4 เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์ 0-4451-3693
ร้าน ป. เกษตรรุ่งเรือง 388/11-12 - ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 0-4456-1764
ร้าน ชุมพลการเกษตร 175 4 นาหนองไผ่ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 08-7250-7222
ร้าน สุรินทร์เกริกไกรวัลรุ่งเรือง 53/1 7 สมุด ปราสาท สุรินทร์ 08-1068-3442
สก.การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมพลบุรี จก. 212 3 ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 0-4459-6050
ร้าน รวมเกษตร 249-253 2 กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 0-4455-1908
ร้าน ลายทองเมล็ดพันธุ์ 87 11 เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์ 08-9849-3241
ร้าน เหลียงพืชผล 499 13 ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 0-4456-1691
ร้าน เก๋การเกษตร 460/2 7 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 08-4832-1680
สก.การเกษตรเมืองสุรินทร์ จก. 407 - ในเมือง เมือง สุรินทร์ 0-4451-1484
ร้าน ประหยัดฟาร์มการเกษตร 140 9 กระเบื้อง ชุมพลบุรี สุรินทร์ 08-7944-6611
หจก. โรงสีข้าวนำชัย 54 8 เทนมีย์ เมือง สุรินทร์ 0-4450-1227
สก.การเกษตรนิคมฯปราสาท จก. 19 5 ปรือ ปราสาท สุรินทร์ 0-4414-6025
ร้าน วัฒนาพาพร 136 8 สะกาด สังขะ สุรินทร์ 0-4457-1434
สก.การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองสุรินทร์ จก. 73 13 ท่าสว่าง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 08-9846-3797
หจก. สุรินทร์สหพืชผล 93 4 แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 0-4452-8311
โรงสีข้าวพูนศักดิ์ จก. 90 2 ตาเบา ปราสาท สุรินทร์ 0-4471-2187
ร้าน น้ำฝนการเกษตร 162-163 7 ท่าตูม ท่าตูม สุรินทร์ 0-4459-1235
ร้าน ราชาภัณฑ์ 710 2 กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 08-1669-0482
สก.การเกษตรศุภนิมิตรวมใจพัฒนา จก. 55 11 โคกสะอาด ปราสาท สุรินทร์ 08-1966-6750
 ร้าน เทอดศักดิ์พันธุ์ข้าว 154 18 เมืองลีง จอมพระ สุรินทร์ 08-1074-9283
สก.การเกษตรจอมพระ จก. 143 6 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 0-4458-1260
สก.การเกษตรปฏิรูปที่ดินท่าตูม1 จก. 129 8 ทุ่งกุลา ท่าตูม สุรินทร์ 081-9767725
ร้าน จักรกฤษณ์  โชติช่วง อินดัสตรี 275 1 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร์ 08-1075-6456
ร้าน ชุมพลค้าข้าว 263 1 ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 0-4459-6009
สก.การเกษตรปฏิรูปที่ดินทุ่งกุลาท่าตูม2 จก. 20 16 พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์ 0-4451-7294
สกต.เพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.สุรินทร์ จก. 126 4 ตาอ็อง เมือง สุรินทร์ 0-4450-1490-4
สก.การเกษตรรัตนบุรี จก.  70 9 ไผ่ รัตนบุรี สุรินทร์ 08-1877-7238
หจก. โรงสีคูเป็งเส็ง 39 3 กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 04-4551-1678
ร้าน ศิวัฒพาณิชย์(การเกษตร) 3 5 นอกเมือง เมือง สุรินทร์ 0-4414-2111
ร้าน เจริญสุขค้าข้าว 100 1 หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร์ 0-4456-1233
สก.การเกษตรสนม จก. 99/3 5 สนม สนม สุรินทร์ 0-4458-9035
หจก.โรงสีสุรินทร์ทวีผล 68 11 สลักได เมือง สุรินทร์ 0-4404-1095
ร้าน สหการเกษตร 97,99 - ในเมือง เมือง สุรินทร์ 08-8352-5034
ร้าน ชัยกิจพืชผล 568-569 2 กังแอน ปราสาท สุรินทร์ 0-4455-1026
ร้าน ส.การค้า 17 2 เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์ 0-4404-2563
หจก.  สุรินทร์ไชยศิริ 84 6 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 0-4458-1123
หจก.สุรินทร์ค้าข้าว 179,181 - ในเมือง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 0-4451-2480
หจก. โรงสีพูนพราวพัฒน์  สุรินทร์ 61 8 แกใหญ่ เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 0-4451-5444
หจก. เสียงไทยการเกษตร 318-320 1 หนองไผ่ล้อม สำโรงทาบ สุรินทร์ 0-4456-9055
หจก.  โรงสีไฟเป็งเส็ง 72 17 เฉนียง เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ 0-4414-3154
สก.การเกษตรสังขะ จก. 18/1 1 บ้านชบ สังขะ สุรินทร์ 0-4457-1146
สก.การเกษตรกาบเชิง จก. 111 6 กาบเชิง กาบเชิง สุรินทร์ 0-4455-9033
สก.การเกษตรศีขรภูมิ จก. 710 10 ระแงง ศีขรภูมิ สุรินทร์ 0-4456-1162
ร้าน ลำดวนฟาร์ม 425-426 3 ลำดวน ลำดวน สุรินทร์ 08-1876-8316
สก.การเกษตรชุมพลบุรี จก. 501 1 ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 0-4459-6032
ร้าน ที่นี่ประเทศไทย 537/6 1 บ้านชบ สังขะ สุรินทร์ 08-7377-7354
ร้าน เกษตรมั่นคง 95 6 จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 08-7241-7253
ร้าน เกษตรไชโย 202 10 บ้านชบ สังขะ สุรินทร์ 08-7377-7355
ร้าน อำนวยทรัพย์ 40 18 พรมเทพ ท่าตูม สุรินทร์ 08-5165-0246