Display # 
Title Author Hits
20-27 ตุลาคม 2563 ตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 36
16-18 กันยายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ ปี63 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 35
14 กันยายน 2563 สรุปผลการดำเนินการ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 40
13 กันยายน 2563 ตรวจประเมิน Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 35
20 สิงหาคม 2563 ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจก่อนการทำบันทึกข้อตกลงการซื้อขาย ( MOU) Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 49
11 สิงหาคม 2563 ประชุมกลุ่มสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านกลางสามัคคี Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 47
8 สิงหาคม2563 อบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 57
23 กรกฎาคม 2563 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 51
22 กรกฎาคม 2563 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 44
1 กรกฎาคม 2563 ตรวจติดตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว 63/64 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 52