งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน

batch S 7200942

19-27 มกราคม 2561 งานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 6

 collage

วันที่ 19-28 มกราคม 2561 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ในการนี้ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้ เกียวกับขั้นตอนกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว