กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ออกหน่วยบริการให้ความรู้ทางวิชาการด้านข้าว

2

12 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี 

ออกหน่วยบริการให้ความรู้ทางวิชาการด้านข้าว

 page 1

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ได้ออกหน่วยบริการให้ความรู้ทางวิชาการด้านข้าว ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์