19 เมษายน 2561 จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ

16377

19 เมษายน 2561 จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ

     16371 16374

     16379 16382

วันที่ 19 เมษายน 2561 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ได้มอบให้กลุ่มกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการออกหน่วยบริการ "จังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดศรีสะเกษ" ณ ชุมชนบ้านหนองคู ตำบลเปาะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน