10-11 พ.ค.61ติดตามนิเทศงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

S 20734039

10-11 พ.ค.61 ติดตามนิเทศงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

 S 20734039 

S 20734040

วันที่ 10 - 11 พ.ค 2561. นายวัชระ สุขแสวง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน. นายสุชาติ อนุวัยยา ช่างซ่อมบำรุง ช4 ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ให้ติดตามนิเทศงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์เชิงป้องกัน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์