1 มิ.ย.61 ตรวจติดตามโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์

timeline 25610601 150802

1 มิถุนายน 2561 ตรวจติดตามธนาคารเมล็ดพันธุ์

 timeline 25610601 150808 timeline 25610601 150758

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวเวศน์ทิวา  แพงมา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมติดตามเจ้าหน้าที่จากกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นางสาวสุภาพ  หลิมอัคระ นักวิชาการเกษตรชำนาญ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ปี 2561 ณ ตำบลหนองห้างและตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ