16-26 กรกฎาคม 61 GAP Seed

IMG 5613

16-26 กรกฎาคม 2561 เตรียมความพร้อมรับการประเมิน GAP Seed

GAP SEED 180717 0100 IMG 5559

IMG 5579  180717 0010

วันที่ 16 - 26 กรกฎาคม 2561 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็็ดพันธุ์ดี จัดเวทีเรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติที่ดี (GAP Seed) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) 2561 เพื่อเตรียมความพร้อม รับการตรวจประเมิน ณ ที่ทำการกลุ่ม จ.ศรีสะเกษ จำนวนเกษตรกร 9 กลุ่ม 248 ราย