23 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรี

timeline 20180723 135807

23 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 

 timeline 20180723 135755 timeline 20180723 135825

timeline 20180723 135833

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ โดยนางสาวผุสดี  บุญชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษและนางอัญชลี  จงเกิดดี ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการเกษตรอินทรีย์ จัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์และระบบควบคุมภายใน เกษตรกรรายใหม่ ปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ จำนวนเกษตรกร 75 ราย