16-17 ส.ค.61 ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

S 21856285

16-17 สิงหาคม 2561 ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

S 21856271    23938 .

S 21856282   S 21856283   23943

วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 นายไพรัตน์ รูปคม  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์  พร้อมกับ นางสาวผุสดี บุญชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  นางรัชนีวรรณ พันธุ์สุวรรณ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ จัดกิจกรรม ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2561  ณ โรงเรียนบ้านหัววัวหนองนารี ต.บุสูง อ.วังหิน และ โรงเรียนบ้านโสน ต.โสน อ.ขุขันธ์จ.ศรีสะเกษและโรงเรียนในงาน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องข้าวแก่นักเรียน คุณครู และ ผู้ปกครอง  พร้อมร่วมกันดำนา