28-29 ส.ค.61 นักเรียนศึกษาดูงาน

85978

28-29 สิงหาคม 2561 นักเรียนศึกษาดูงาน

 S 1589306    85980

  S 1597451     S 29352016

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2561 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์มอบหมายให้ นางรัชนีวรรณ พันธุ์สุวรรณนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนรัฐประชาสามัคคี (ระดับชั้น ป.3-ป.6) จำนวน 100 คน เข้าศึกษาดูงานภารกิจของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์  นายทิพัด พวงสด นักวิชาการเกษตรชำนาญการบรรยายความรู้เรื่องข้าว นางสาวจิรสา ปานทอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและทีมงานบรรยายเรื่องการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ นายวัชระ สุขแสวง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงานบรรยายเรื่องกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ที่โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์