7-8 พฤศจิกายน 2561 อบรมระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุม

S 19628100

 7-8 พฤศจิกายน 2561 อบรมระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุม

 S 19628103     S 19628104

  S 19628106     S 19628107

 

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2561 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ ยอดจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมอบรมระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Rice Regulator System : eRRS) ณ สำนักบริหารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม.