14-16 พฤศจิกายน 2561 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562

S 97452038

 14-16 พฤศจิกายน 2561 สัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว

 S 97452039     S 97452042

S 97452044

วันที่ 14-16 พ.ย. 2561 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์พร้อมหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมสัมมนา "แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562" โดยมีนายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว รักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าวเป็นประธาน  ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม