7-8 ธันวาคม 61 ผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกตรวจติดตามงาน

timeline 25611207 153816

วันที่ 7-8 ธันความ 61 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีออกตรวจติดตามการดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่และกลุ่มอินทรีย์

timeline 25611207 153825

timeline 25611207 153820   

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2561 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ติดตามคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี(นางจินตนา ชัยยวรรณาการ) ออกตรวจติดตามการดำเนินมาตรการเชื่อมโยงตลาดกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่และกลุ่มอินทรีย์ ณ.กลุ่มอินทรีย์บ้านรุม อำเภอกาบเชิง กลุ่มอินทรีย์บ้านทมอ อำเภอปราสาท กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์คอโค อำเภอเมือง กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์บ้านลำดวน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์