12 มิถุนายน 2562 โรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ/ศัตรูธรรมชาติของข้าว"

timeline 20190612 122221

12 มิถุนายน 2562 โรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ/ศัตรูธรรมชาติของข้าว

 page

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ พิมพาชาติ นักเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ "โรคและแมลงศัตรูข้าวที่สำคัญ/ศัตรูธรรมชาติของข้าว" ในกิจกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว กิจกรรมย่อย : จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรด้านบริหารจัดการศัตรูข้าวในศูนย์การจัดการศัตรูพืชชุมชน ณ ศาลากลางบ้านอำปึล หมู่ 20 ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ มีเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 15 ราย