8 สิงหาคม 62 ติดตามคณะผู้ตรวจประเมินกระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

timeline 20190808 132034

8 สิงหาคม 62 ติดตามคณะผู้ตรวจประเมินกระบบการผลิตข้าวอินทรีย์

page 

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางสาวผุสดี  บุญชัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ออกติดตามการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2562 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่บ้านสวนอ้อย อ.กันทรารมย์ และกลุ่มนาอินทรีย์บ้านตองปิด 2 อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ