2-5 กันยายน 2562 โครงการรักษาระดับ

83281

2-5 กันยายน 2652 ติดตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ

 1

วันที่ 2-5 กันยายน 2562 นายไพรัตน์  รูปคม  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวรุ่งอรุณ ยอดจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวสิริโชค วงศ์ศรีไพศาล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายจักรกริช ตรีบวรกุศล นักวิชาการส่งการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุรศักดิ์ พิมพ์พาชาติ นักเกษตร ออกติดตามถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปี 2562/63 ณ ศาลาบ้านโคกแซะ หมู่ที่ 10 ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์