17 กันยายน 2562 MOU ข้าวอินทรีย์

timeline 25620917 121416

17 กันยายน 2562 ทำบันทึกข้อตกลง MOU ข้าวอินทรีย์และ GAP ครบวงจร

 2

วันที่ 17 กันยายน 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จังหวัดศรีสะเกษ  มีผู้ประกอบการจาก บจก.โรงสี ต.ไทยเจริญ  บจก.โชคชัยไพบูลย์  หจก.โรงสีตั้งแซ่เยี้ยง และบริษัทข้าวซีพี จำกัด    ลงนามบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มเกษตรกรผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 22 กลุ่ม  โดยมีนายทรงพล  ใจกลิ่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ