8-9 ตุลาคม 62ตรวจตัดพันธุ์ปน

timeline 20191009 204638

8-9 ตุลาคม 2562 วันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปน

 page 1

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายนคร สมุทรทอง หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ และนายทิพัด พวงสด หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ พร้อมคณะจัดกิจกรรม "วันรณรงค์ตรวจตัดพันธุ์ปน แบบมีส่วนร่วม แปลงขยายพันธุ์ข้าว กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านโคกตะเคียน มีสมาชิก 18 ราย กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านโชค ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ผลิตพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย มีสมาชิก 29 ราย พื้นที 545 ไร่ เป้าหมายการผลิต 210 ตัน

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างให้สมาชิกเคร่งครัดในการตรวจแปลง

- เพื่อสร้างผู้ตรวจแปลงอย่างมืออาชีพ

- เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพในแปลงได้ดียิ่งขึ้น