4 พฤศจิกายน 2562 ตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ

timeline 20191104 230511

4 พฤศจิกายน 2562 ตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ

 page 5

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวรุ่งอรุน ยอดจันดา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้าสาย 3 และนายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2562

       ออกตรวจ 2 กลุ่มบ้าน ดังนี้

1. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโคกเมือง 14 ราย พื้นที่ 339 ไร่ เป้าหมาย 118 ตัน

2. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านยายแย้ม 10 ราย

พื้นที่ 260 ไร่ เป้าหมาย 91 ตัน

สมาชิกรวม 24 ราย

   สรุปเกษตรกรผ่านทุกแปลง

คาดว่าจะจัดซื้อได้ตามเป้าหมาย ประมาณ 209 ตัน