6 พฤศจิกายน 2562 ตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ

timeline 20191106 210020

6 พฤศจิกายน 2562 ตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ

 page 6

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นางสาวรุ่งอรุน ยอดจันดา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้าสาย 3 และนายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2562

       ออกตรวจ 2 กลุ่มบ้าน ดังนี้

1. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโคกยาง 31 ราย พื้นที่ 476 ไร่ เป้าหมาย 167 ตัน

2. กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว อินทรีย์โคกยาง 16 ราย

พื้นที่ 105 ไร่ เป้าหมาย 29 ตัน

สมาชิกรวม 47 ราย

    สรุปผลการตรวจประเมิน

- เกษตรกรไม่ผ่านแปลง 1 ราย เนื่องจากมีพันธุ์เกินมาตรฐาน

- เกษตรผ่าน 46 ราย

-  คาดว่าจะจัดซื้อได้ประมาณ 70% ประมาณ 130 ตัน เนื่องจากข้าวกระทบแล้ง และเป็นโรคไหม้คอรวง บ้างแปลง จึงแนะนำให้เกษตรกรแยกแปลงออก เพื่อไม่ให้ติดมากับเมล็ดพันธุ์