21 มกราคม 2563 นักศึกษา ศึกษาดูงาน

timeline 25630122 143608

21 มกราคม 2563 นักศึกษา ศึกษาดูงาน

 6

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว/ขบวนการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว /ขบวนการปับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้าว และการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว ในขบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้ได้ พันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพและมีผลผลิตที่สูง มีนักศึกษาและอาจารย์ ร่วมศึกษาดูงานจำนวน 44 ราย