4-7 กุมภาพันธ์ 63 ติดตามผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

timeline 20200208 094719

4-7 กุมภาพันธ์ 63 ติดตามผู้ตรวจประเมินข้าวอินทรีย์

 4 7

วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวรุ่งอรุณ ยอดจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ออกติดตามคณะผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์จากหน่วยงานภายนอก และติดตามให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายในเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมิน อ.ปราสาท อ.ศรีณรงค์ อ.สังขะ อ.กาบเชิง อ.พนมดงรัก และอ.ลำดวน จ.สุรินทร์