6 มีนาคม 2563 ติดตามสถานณ์การแปลงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

126788

6 มีนาคม 2563 ติดตามสถานณ์การแปลงกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์

 2

วันที่ 6 มีนาคม 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผอ.ศมข.สร.มอบหมายให้ นายจักรกริช ตรีบวรกุศล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายสุรศักดิ์ พิมพาชาติ นักเกษตร ติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และจัดประชุมเตรียมความพร้อมฤดูกาลผลิตปี 2563  ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโคกตะเคียน บ้านหนองใหญ่ บ้านสีโค และบ้านอัดแดก สมาชิก 81 ราย