22 เมษายน 63 ตรวจวัดไข้โควิด

171131

22 เมษายน 63 ตรวจวัดไข้โควิด

 2

วันที่ 23 เมษายน 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการตรวจคัดกรองตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) แก่เจ้าหน้าที่และพนักงานทุกคน ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์