25 พฤษภาคม 63 ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง

S 35971188

25 พฤษภาคม 2563 ตรวจสอบเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง

 2

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายไพรัตน์ รูปคม มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์และวัสดุการผลิตคงคลัง นำโดยนายนคร สมุทรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ ตรวจนับเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ โรงเก็บ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์