26 มิถุนายน 2563 คลินิคเกษตรเคลื่อนที่

timeline 20200626 150810

26 มิถุนายน 2563 คลินิคเกษตรเคลื่อนที่

 3

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี นำโดยนายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำณาญการ ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกเษตรกร ภายใต้โครงการคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา  อ.ลำดวน  จ.สุรินทร์