1 กรกฎาคม 2563 ตรวจติดตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว 63/64

147131

1,3,8 กรกฎาคม 2563 ตรวจติดตามโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว 63/64

 1

วันที่ 30 มิถุนายน 63 1– 3,8 กรกฎาคม 63 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ออกตรวจติดตามและให้คำแนะนำ ด้านการปลูก การดูแลรักษาข้าว  โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว 63/64 ณ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน 5,326 ครัวเรือน พื้นที่ 33,642.75 ไร่