22 กรกฎาคม 2563 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

timeline 20200722 202822

22 กรกฎาคม 2563 การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

 2

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายนคร สมุทรทอง และนายสุรศักดิ์ พิมพาชาติ เข้าร่วมประชุมวางแผน "การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ปี 2564 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา