อบรมเกษตรกรผู้ผลิตข้าว GAP

54944

10 กุมภาพันธ์ 2560 อบรมเกษตรกรผู้ผลิตข้าว GAP หลักสูตรการผลิตข้าวตามหลักการ GAP

10feb60

              

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ จัดอบรมเกษตรกรผู้ผลิตข้าว GAP หลักสูตรการผลิตข้าวตามหลักการ GAP ข้าวสำหรับเกษตรกรระบบกลุ่มภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 ครั้งที่ 1 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านสงยาง ม.5 ต.กุง และ ณ ที่ทำการกรรมการหมู่บ้าน บ้านครั่งน้อย ม.6 ต.โจดม่วง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ