8 สิงหาคม2563 อบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

timeline 25630808 090357

8 สิงหาคม2563 อบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว

 1

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นางศิริรัตน์ กล้าหาญ นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาวิทยากรด้านข้าว ณ โรงแรมเดอะ พรรณราย จังหวัดอุดร   เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการเป็นวิทยากร และสร้างเสริมบุคลิกภาพ