13 กันยายน 2563 ตรวจประเมิน

 200831 2

13 กันยายน 2563 ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed

 1

วันที่ 31 ส.ค.63 - 3 ก.ย.63 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้นายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวรุ่งอรุณ ยอดจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะ เข้าตรวจประเมินระะบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed กลุ่มบ้านกระนัง จังหวัดบุรีรัมย์ บ้านอำปึล บ้านโนนสง่า บ้านชัยมงคล บ้านอัดแดก บ้านสีโค บ้านโคกตะเคียน บ้านตายั๊วะ จังหวัดสุรินทร์