16-18 กันยายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ ปี63

timeline 25630918 161503

16-18 กันยายน 2563 สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่

 3

วันที่ 16-18 กันยายน 2563 นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ นายนคร สมุทรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และคณะ เข้าร่วมสัมมนาและจัดนิทรรศการ สรุปผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาระบบส่งเสริมการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และร่วมงานมุทิตา บุคลากรกรมการข้าว ประจำปี 2563 ณ โรงแรม สุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี