20-27 ตุลาคม 2563 ตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ

timeline 20201027 160459

20-27 ตุลาคม 2563 ตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ

page

การตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 อย่างเป็นทางการ

                   ระหว่างวันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2563 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ได้ดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2563 อย่างเป็นทางการ โดยแบ่งคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลง ออกเป็น 4 ทีม ดังนี้

คณะกรรมการชุดที่ 1 นำทีม โดย นายนคร สมุทรทอง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตรวจในพื้นที่ 12 กลุ่มบ้าน เกษตรกร จำนวน 180 ราย พื้นที่ 2,993 ไร่

คณะกรรมการชุดที่ 2 นำทีม โดย นายทิพัด พวงสด นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตรวจในพื้นที่ 9 กลุ่มบ้าน เกษตรกร จำนวน 211 ราย พื้นที่ 3,999 ไร่

คณะกรรมการชุดที่ 3 นำทีม โดย นางสาวรุ่งอรุณ ยอดจันดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตรวจในพื้นที่ 10 กลุ่มบ้าน เกษตรกร จำนวน 188 ราย พื้นที่ 2,873 ไร่

คณะกรรมการชุดที่ 4 นำทีม โดย นายพิศาล เอี่ยมศิริ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบตรวจในพื้นที่ 11 กลุ่มบ้าน เกษตรกร จำนวน 193 ราย พื้นที่ 2,913 ไร่

          ซึ่งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจากกรมการข้าวให้ดำเนินการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์) ฤดูฝน ปี 2563 ตามโครงการผลิตและกระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดี โดยมีเป้าหมายการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จำนวน 3,500 ตัน และเป้าหมายซื้อคืนรวม 3,810 ตัน มีพื้นที่ทำแปลงทั้งหมด 12,778 ไร่ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 39 กลุ่มบ้าน จำนวน 772 ราย