บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

mou

14 มีนาคม 2560 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์

mou2

               14 มีนาคม 2560 นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในงานการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ โดยนายธนาบูลย์ สุขปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ และศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ โดยนายณราวุฒิ ปิยโชติสกุลชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ ณ ห้องประชุมโกดกง 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ ด้านการส่งเสริมการผลิต พัฒนา วิจัย บริการวิชาการ ด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาและประสานความร่วมมือในด้านต่างๆต่อไป