การตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

280460 1

28 เมษายน 2560 การตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

280460

    วันที่ 28 เมษายน 2560 นางรัชดาภรณ์ เราประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการข้าว และคณะ ได้เข้าตรวจสอบ กิจกรรมด้านการเงิน/บัญชี ด้านงบประมาณ ด้านการบริหาร พัสดุ/ทรัพย์สิน ด้านยานพาหนะ และการจัดทำบัญชีเมล็ดพันธุ์คงคลัง ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตามแผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560