งานวันถ่ายทอดความรู้ Field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองจันทร์

14june60 1

14 มิถุนายน 2560 งานวันถ่ายทอดความรู้ Field day  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อ.เมืองจันทร์

14june60 2

14 มิถุนายน 2560 นายประเสริฐ์  รังสี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ Field day  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560  ณ   ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองจันทร์ บ้านตาโกน หมู่ 1 ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ   ในการนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการ เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวและให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน