งานวันถ่ายทอดความรู้ Field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านไร่

9june60 1

9 มิถุนายน 2560 งานวันถ่ายทอดความรู้ Field day เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

9june60 2

9 มิถุนายน 2560 นางจันทรา สาระชาติ เกษตรอำเภอพยุห์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดความรู้ Field day  เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรบ้านไร่ ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ  ในการนี้ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมจัดนิทรรศการ เทคโนโลยีการลดต้นทุนการผลิตข้าวและให้ความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน