Display # 
Title Author Hits
11-14 ธ.ค.61 สัมมนาสรุปผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ปี61 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 140
7-8 ธันวาคม 61 ผู้ช่วยรัฐมนตรี ออกตรวจติดตามงาน Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 144
21 พฤศจิกายน 2561 ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และ GAP ครบวงจร Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 144
19 พฤศจิการยน 2561 ตรวจสุขภาพประจำปี 61 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 150
14-16 พฤศจิกายน 2561 แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2562 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 149
8-9 พฤศจิกายน 2561 ร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทานกรมการข้าวประจำปี 2561 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 155
7-8 พฤศจิกายน 2561 อบรมระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุม Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 149
25-26 ตุลาคม 2561 ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการฤดูฝน 61/62 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 138
18-19 ตุลาคม 61 ตรวจแปลงอย่างเป็นทางการ ฤดูฝน 61/62 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 137
31 ส.ค.61 - 2 ก.ย.61 สำรวจพื้นที่คาดการณืผลผลิตข้าว ปีปลูก2561/62 Written by พิศาล เอี่ยมศิริ 248