Display # 
Title Author Hits
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 113
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 (อินทรีย์)ชั้นพันธุ์ขาย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 153
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 136
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ (เพิ่มเติม) Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 273
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 143
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 15 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวน 251,900 กิโลกรัม Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 295
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 15 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวน 725,770 กิโลกรัม Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 185
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวน 678,700 กิโลกรัม Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 295
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวน 877,800 กิโลกรัม Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 196
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวน 643,500 กิโลกรัม Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 241