บทบาทภารกิจ

บทบาทหน้าที่

          1. ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ประชาชนทั่วไป และสนับสนุนโครงการต่างๆของหน่วยงานรัฐบาล

          2. สนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี

          3. เป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการเมล็ดพันธุ์และการผลิตข้าว แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักศึกษา เกษตรกร รวมทั้งประชาชนทั่วไป

          4. ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีและคุณภาพสูงแก่เกษตรกร เพื่อยกระดับผลผลิต คุณภาพและรายได้ของเกษตรกร

          5. เป็นตัวแทนกรมการข้าวศูนย์กลางบริหารจัดการแบบบูรณาการด้านข้าวในจังหวัดศรีสะเกษ

          6. ประสานงานด้านยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการระหว่าง กรมการข้าวกับจังหวัดศรีสะเกษ

          7. ดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว

          8. เป็นศูนย์กลางประสานงานช่วยเหลือและรักษาผลประโยชน์ของชาวนา

          9. ประสานงานการจดทะเบียนคำขอใบอนุญาตและใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับชาวนา

         10. เป็นศูนย์บริการชาวนาพร้อมหน่วยบริการเคลื่อนที่และสร้างเครือข่ายศูนย์บริการชาวนาในจังหวัดศรีสะเกษ