Display # 
Title Author Hits
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก(Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และ/หรือผลผลิตข้าว ปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 2
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ปี 2562 Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 46
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแคร่รองรับเมล็ดพันธุ์ชนิดเหล็ก จำนวน 225 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 35
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อแคร่รองรับเมล็ดพันธุ์ชนิดเหล็ก จำนวน 225 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 45
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง จำหน่ายน้ำหนักออกจากบัญชี Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 47
(ร่าง) ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อแคร่รองรับเมล็ดพันธุ์ชนิดเหล็ก จำนวน 225 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 41
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง จำหน่ายบัญชีเมล็ดพันธุ์ออกจากบัญชี Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 66
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุการผลิต กระสอบปอ จำนวน 14,000 ใบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 55
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 3 เครื่อง ด้สยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 74
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช่จ่ายในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 64