ประกาศ จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวออกจากบัญชี (27มิ.ย.2560)

111