Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 7
ประกาศ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการช่วยเสริมการปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์ Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 11
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืชและเงินงบประมาณ Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 14
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์ Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 16
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์ Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 24
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเงินงบประมาณ และเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 17
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติงานด้านพนักงานขับรถยนต์ (ฉบับแก้ไข) Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 21
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 124
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 488
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 642