Display # 
Title Author Hits
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 56
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 207
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่งนักเกษตร จำนวน 1 อัตรา Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 85
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักเกษตร จำนวน 1 อัตรา Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 245
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่่ิอผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง นักเกษตร Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 141
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ) Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 143
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช (ปฏิบัติงานที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ) Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 335
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 242
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ) Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 276
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมการปฏิบัติงาน Written by ชมภูนุช วงศ์จันทร์ 383