ข่าวกิจกรรม


เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ลงพื้นที่

งานแปลง กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แปลง ปีการผลิต 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-23 12:12:11

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ประชุมงานวิจัยระดับศูนย์

การประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานวิจัย ประจำปี 2564 กำหนดเรื่องงานวิจัย ของศูนย์ฯ ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-23 12:04:35

อ่านต่อ...

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ และ นายจักรกริช ตรีบวรกุศลนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-09 13:23:19

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการ

เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนเพียงหลวง 8

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-07 11:54:38

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ลงพื้นที่

เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ประชุมชี้แจงโครงการ

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-07 11:03:23

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ลงพื้นที่

เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ออกติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-07-07 10:52:56

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ลงพื้นที่

เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ออกติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-06-18 14:12:03

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ สนับสนุนพันธุ์ไม้ประดับ

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ได้อนุเคราะห์สนับสนุนพันธุ์ไม้

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-06-18 13:56:26

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ลงพื้นที่

เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ออกพื้นที่เพื่อติดตามและเฝ้าระวังศัตรูข้าวในพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-06-18 13:48:51

อ่านต่อ...

เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ลงพื้นที่

เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามกำกับดูแลสถานประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือก

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-05-31 15:21:10

อ่านต่อ...

การออกติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน 2564

เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ออกติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน 2564

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-05-28 13:34:33

อ่านต่อ...

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ “ทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 25”

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ วันที่ 2021-05-28 13:12:16

อ่านต่อ...