โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่


  •       387  

   

บทบาทหน้าที่

1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เพื่อสนับสนุนส่งเสริมและกระจายพันธุ์ข้าวตามนโยบายคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ

2. ส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร

3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของท้องถิ่นและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน

4. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การใช้ และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว

5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

โครงสร้างภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์  ประกอบด้วย

 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป

    - รับผิดชอบงานอำนวยการ ได้แก่ งานธุรการ งานสารบรรณ  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและยานพาหนะ  การจัดทำและบริหารงบประมาณ งานพัฒนาบุคลากร  งานการเจ้าหน้าที่  งานพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร  งานข้อมูลและสารสนเทศ  งานประชุม  และประสานราชการทั่วไป  และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2. กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

    - ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย

    - วางแผนและดำเนินการ และควบคุมกำกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ในไร่นา  และในโรงงาน

    - ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขยายเมล็ดพันธุ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐ  ภาคเอกชน  สถาบันเกษตรกร  และเกษตรกรทั่วไป

    - บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกล  ยานพาหนะ  และอุปกรณ์ในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

    - ให้บริการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษา

    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์

    - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. กลุ่มควบคุมคุณภาพ

    - ศึกษา วิจัย และพัฒนาวิทยาการเมล็ดพันธุ์

    - ควบคุมคุณภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ทุกขั้นตอน

    - ให้บริการทดสอบ และวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์

    - ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

    - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4. กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

    - ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสารสนเทศด้านการตลาดและธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

    - วางแผนการผลิต และจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวตามความต้องการของสำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว

    - บริหารจัดการด้านการตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว

    - ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ดีของท้องถิ่น

    - สนับสนุนภาคเอกชนในท้องถิ่นให้มีการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  โดยประสานงานการถ่ายทอดความรู้วิทยาการเมล็ดพันธุ์ การตรวจและออกใบรับรองระบบการผลิต

    - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย


5. กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

    - ศึกษา วิเคราะห์  และจัดทำข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

    - ดำเนินการ/ประสานงานการถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีในท้องถิ่น

    - พัฒนา สนับสนุนระบบเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

    - พัฒนา สนับสนุนระบบเครือข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น

    - ดำเนินการ/ประสานงานการตรวจสอบและออกใบรับรองแหล่งจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

    - ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย