การตรวจสอบข้าวแดงการตรวจสอบข้าวแดงปน

(red rice test)

        ข้าวแดง  (red rice) เป็นข้าวที่มีสีของเยื่อหุ้มเมล็ดเป็นสีแดง เนื่องจากมีเมล็ดสีซึ่งมีสีแดง (Protocyan) สะสมอยู่ ในขณะที่ข้าวสารปกติจะมีเยื่อหุ้มเมล็ดเป็นสีขาวออกนวล

การตรวจสอบข้าวแดงปน มีวิธีดำเนินการ ดังนี้

1 ชั่งเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 500 กรัม

2 นำข้าวตามข้อ 1 ไปกะเทาะเปลือกออกด้วยเครื่องกะเทาะ

3 แล้วนำมาตรวจหาจำนวนเมล็ดข้าวที่มีเยื้อหุ้มสีแดง

4 จากนั้นบันทึกจำนวนเมล็ดข้าวแดงต่อน้ำหนัก 500 กรัม

หมายเหตุ : การตรวจพบข้าวแดงในขณะวิเคราะห์ความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ข้าว (Purity analysis)  ซึ่งใช้น้ำหนักตัวอย่างปฎิบัติการไม่น้อยกว่า 100 กรัม ให้ถือว่าเมล็ดข้าวแดงที่ตรวจพบเป็นพันธุ์ปนไปด้วย โดยไม่ต้องนำมาคำนวณแยกต่างหาก ให้พิจารณาในองค์ประกอบของข้าวพันธุ์อื่นปน ว่าเกินมาตรฐาน หรือไม่

มาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว พ.ศ. 2557

1.   ชั้นพันธุ์หลัก  (Foundation seed)     ไม่ให้มีเมล็ดข้าวแดงปน

2.   ชั้นพันธุ์ขยาย  (Registered seed)     ให้มีเมล็ดข้าวแดงปนได้ไม่เกิน 1 เมล็ด ในน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ 500 กรัม

3.   ชั้นพันธุ์จำหน่าย  (Certified seed)     ให้มีเมล็ดข้าวแดงปนได้ไม่เกิน 5เมล็ด ในน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ 500 กรัม

และมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวตามพระราชบัญญัติพืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ให้มีเมล็ดข้าววัชพืชที่เป็นข้าวแดงได้ไม่เกิน 10 เมล็ด ในน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ 500 กรัม

 

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ (Surin Rice Seed Center)