เจ้าหน้าที่ ศมข.สร ลงพื้นที่


    เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ออกติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน 2564

   

วันที่ 23 มิถุนายน 2564

นายไพรัตน์ รูปคม ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ มอบหมายให้ งานแปลง กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นำโดยนายจักรกริช ตรีบวรกุศล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุรศักดิ์ พิมพาชาติ นักเกษตร

ออกติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝนปี 2564 ระยะเพาะปลูก ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านโนนสง่า ต.กระเทียม อ.สังขะ บ้านโคกตะเคียน ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง บ้านหนองใหญ่ ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

ออกสำรวจการเพาะปลูก และติดตามสถานการณ์โรคแมลงระบาดในแปลงขยายพันธุ์ข้าวอย่างไกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมและวิธีการป้องกัน โรคแมลงในระยะต้นกล้าในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ยังไม่พบการระบาดของโรคเเมลงศัตรูข้าว สถานการณ์ในปีนี้ฝนตกต้องตามฤดูกาล มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี